Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do niego i składa się z:
– rejestru przedsiębiorców;
– rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
– fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
– rejestru dłużników niewypłacalnych.
Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w formie papierowej.

krs.ms.gov.pl  >