Księgi wieczyste

Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Księgi wieczyste są jawne.
Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

ekw.ms.gov.pl  >